สัมมนาการบัญชีการเงินรหัสน.ศ.641828001 วันศุกร์ เช้า


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาการบัญชีการเงินรหัสน.ศ.641828001 วันศุกร์ เช้า

รหัสวิชา
69933

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

บช 3005442 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) AC 3005442 Seminar in Financial Accounting อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำกรอบแนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005201 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ บช 3005202 การบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books