GE10301,GE10705 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน GE11001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2566 (S.1_ศุกร์บ่าย)


ผู้สอน
นาง อรวรรณ ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE10301,GE10705 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน GE11001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2566 (S.1_ศุกร์บ่าย)

รหัสวิชา
69967

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการทำงาน 3 หน่วยกิต Thai for Working

ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทยเพื่อการทำงาน การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน การฟังสรุปความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดนำเสนองาน การบรรยายสรุป การประชุม การอ่านค้นข้อมูล การอ่านสรุปความ การอ่านวิเคราะห์ข้อมูล การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนหนังสือติดต่องาน การเขียนโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books