BU14307/6001401 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 1/2566


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BU14307/6001401 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 1/2566

รหัสวิชา
70018

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

แนวคิดของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะและองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูล การจัดโครงสร้าง การเชื่อมโยงระบบสื่อสาร ข้อมูลเข้าด้วยกัน และหน้าที่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ และวิธีการเลือกรูปแบบของการสื่อสารและระบบเครือข่ายที่เหมาะสม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books