ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์1/2566(เสาร์ 13.00-16.00)


ผู้สอน
อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์1/2566(เสาร์ 13.00-16.00)

รหัสวิชา
70019

รหัสวิชาของสถานศึกษา
401202

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสิทธิอำนาจ การใช้อำนาจ องค์ประกอบของรัฐและอำนาจอธิปไตย ความคิดทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อำนาจกับกฎหมาย การจัดระเบียบการปกครอง สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติรวมถึงระบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันมีคุณค่ากับการดำรงอยู่ของสังคมที่มั่นคง มีความสุขเกิดการปรองดองของคนในชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books