ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง1/2566(เสาร์ 10.00-13.00)


ผู้สอน
อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง1/2566(เสาร์ 10.00-13.00)

รหัสวิชา
70024

รหัสวิชาของสถานศึกษา
000107

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books