EC 3414 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ห้อง1-66


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 3414 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ห้อง1-66

รหัสวิชา
70032

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ ประเภท แนวทางในการให้บริการช่วยเหลือและป้องกันตามสิทธิและกฎหมาย วิเคราะห์ปัญหาและประเมินการเรียนรู้เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ออกแบบและร่วมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการเปลี่ยนผ่าน (TP) การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเบื้องต้น และดำเนินการติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนพัฒนาการการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books