Eng- มอ.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ลงทะเบียนเรียนแล้ว 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ นักเรียนต้องมีเวลาเรียน ร้อยละ 80ของภาคเรียนคือ 64 ชั่วโมง/ภาค ขอให้เอาใจใส่ต่อการเรียนนะคะ