EC 1304 จิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ห้อง1/66


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 1304 จิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ห้อง1/66

รหัสวิชา
70063

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

แนวคิด ทฤษฎีหลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL: Brain - Based Learning) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF: Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัย การบูรณาการการสอนเด็กปฐมวัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อ สมรรถนะสำคัญ : ประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติจริงและบูรณาการข้ามศาสตร์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books