5005368 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5005368 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2

รหัสวิชา
70100

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

การทดลองหรือทำการวิจัยตามแผนงานวิจัยที่ได้นำเสนอไว้ในรายวิชา 5005367 โดยดำเนินการวิจัยในรูปแบบการทดลอง หรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แล้วเขียนรายงาน อภิปราย และสรุปผลการวิจัย นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. มีความรู้ในหัวข้อที่จะทำการวิจัยหรืองานทดลองและ/หรือสำรวจค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และความรู้ด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้
  2. สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้
  3. สามารถเขียนรายงานวิจัยปัญหาพิเศษ ฉบับสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  4. สามารถนำเสนอข้อมูลโครงงานวิจัยปัญหาพิเศษ ฉบับสมบูรณ์ ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books