AIS 3501-63 ระบบสารสนเทศ sec02-ศุกร์เช้า- 1-66


ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
AIS 3501-63 ระบบสารสนเทศ sec02-ศุกร์เช้า- 1-66

รหัสวิชา
70103

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีและการวางระบบบัญชีของกิจการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการนำเข้า การประมวลผล การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล การควบคุมภายในสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรระบบบัญชีแยกประเภทและรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเบื้องต้น

แผนการสอนตลอดรายวิชา

สัปดาห์

บทที่ เนื้อหาวิชา

จำนวนชั่วโมง

1

1 ระบบบัญชีและระบบข้อมูลทางบัญชี

3

2

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

6

3-4

3 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชี

3

5

4 ฐานข้อมูลและการประมวลผลรายการค้า

3

6

5 การควบคุมภายในทั่วไประบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

7

6 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

8

สอบกลางภาค

9

7 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

3

10

8 วงจรรายได้

3

11

9 วงจรค่าใช้จ่าย

3

12

10 วงจรการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง

3

13

11 ระบบบัญชีแยกประเภทและรายงาน

3

14

12 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

16

สอบปลายภาค

รวม

48


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books