ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 04 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29084 1-2566


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 04 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29084 1-2566

รหัสวิชา
70120

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ED 5501

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) Learning Measurement and Evaluation

คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผลและ ประเมินผลการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การแปลความหมายผลการวัดและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books