RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 1-66 กลุ่ม 1


ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 1-66 กลุ่ม 1

รหัสวิชา
70123

รหัสวิชาของสถานศึกษา
427-302

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books