5005366 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ หมู่ VT-1-66


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5005366 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ หมู่ VT-1-66

รหัสวิชา
70126

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา ความหมายและประเภทของการวิจัยทางสัตว์ กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ การฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทดลองทางสถิติได้ 1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลอง เข้าใจและอธิบายลักษณะของการวางแผนการทดลองพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางสัตว์ในแต่ละแผนการทดลองได้ 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถตั้งข้อสมมติฐาน เขียนตัวแบบ วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จากแต่ละ แผนการทดลองได้ถูกต้อง 1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องการวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงได้ 1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books