ACC 3502 sec 01 1-2566 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ACC 3502 sec 01 1-2566 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

รหัสวิชา
70134

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ACC 3502

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ศึกษาการทำงานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีการใช้งานในระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รวมถึงการกำหนดฐานข้อมูลของระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร ระบบความปลอดภัยและบำรุงรักษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books