(ISD36521N)Web Programming and Development


ผู้สอน
นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 43 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
(ISD36521N)Web Programming and Development

รหัสวิชา
70159

รหัสวิชาของสถานศึกษา
306-33-03

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

306-33-03 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) (Web Programming and Development) การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงสร้างการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายเพื่อประมวลผลและใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย กลไกคุกกี้ การพัฒนาระบบงานร่วมกับฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ และการประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์คต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books