ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

 บทละครพูด  เรื่อง  เห็นแก่ลูก