INFO366 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 641-1/2566


ผู้สอน
Dr. Thongrob Auxsorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
INFO366 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 641-1/2566

รหัสวิชา
70250

รหัสวิชาของสถานศึกษา
INFO366

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ และตัวอย่างของระบบงาน (Application) บนคลาวด์ สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ของคลาวด์ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์เช่น หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัยใน การประมวลผลแบบคลาวด์ รวมทั้งประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่มีต่อธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books