homeคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปวช 1_3 4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปวช 1_3 4

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปวช 1_3 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7051

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1.  เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

  2.  เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

  3.  มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

  โดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)