หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food processing technology)


ผู้สอน
Admin adcet PSU Thanaporn
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 19 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food processing technology)

รหัสวิชา
70582

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PSU

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้วิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นที่สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ โดยจะเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติในสถานที่ผลิตจริงด้วยโจทย์ที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าในหลักการของเทคโนโลยีต่างๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อออกแบบเครื่องมือและ
    กระบวนการผลิต
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำงาน ข้อจำกัดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
  3. ผู้เรียนสามารถกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตได้ เช่น การกำหนดความเร็วของเครื่องจักร การเลือกขนาดหน้าแปลน
    ในการบด เป็นต้น
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนผังโรงงาน (Plant layout) ได้อย่างเหมาะสมในด้าน Capacity, Hygiene, Maintenance, Area

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ จำลองสถานการณ์ แบบฝึกหัด (Online & Onsite) และแบบทดสอบ

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้: เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books