เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MSC: BCOM 1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ศึกษาถึงภัยคุกคามและระบบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และปัญหาของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์