homeMSC: BCOM 1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556
personperson_add
MSC: BCOM 1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MSC: BCOM 1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7063

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ศึกษาถึงภัยคุกคามและระบบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และปัญหาของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)