เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนะนำเครือข่ายใยแมงมุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครือข่าย การเขียนโฮมเพจโดยใช้ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ ให้สามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียงและวีดีโอได้ เรียนรู้
เกี่ยวกับโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งไฮเปอร์เท็กซ์ ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเบาวเซอร์กับเวบเซิรฟ์เวอร์ และศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายใยแมงมุม แนะนำสถาปัตยกรรมแบบไคล์แอนท์-เซิรฟ์เวอร์ การเขียนโปรแกรมบนเซิรฟ์เวอร์ โดยใช้ภาษาคอมมอนเกตเวย์อินเตอร์เฟส และการเขียนโปรแกรมบนไคล์แอนท์