homeMSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556
personperson_add
MSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7064

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำเครือข่ายใยแมงมุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครือข่าย การเขียนโฮมเพจโดยใช้ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ ให้สามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียงและวีดีโอได้ เรียนรู้
เกี่ยวกับโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งไฮเปอร์เท็กซ์ ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเบาวเซอร์กับเวบเซิรฟ์เวอร์ และศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายใยแมงมุม แนะนำสถาปัตยกรรมแบบไคล์แอนท์-เซิรฟ์เวอร์ การเขียนโปรแกรมบนเซิรฟ์เวอร์ โดยใช้ภาษาคอมมอนเกตเวย์อินเตอร์เฟส และการเขียนโปรแกรมบนไคล์แอนท์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)