homeMSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556
person
MSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
MSC: COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7064

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนะนำเครือข่ายใยแมงมุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครือข่าย การเขียนโฮมเพจโดยใช้ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ ให้สามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียงและวีดีโอได้ เรียนรู้
เกี่ยวกับโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งไฮเปอร์เท็กซ์ ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเบาวเซอร์กับเวบเซิรฟ์เวอร์ และศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายใยแมงมุม แนะนำสถาปัตยกรรมแบบไคล์แอนท์-เซิรฟ์เวอร์ การเขียนโปรแกรมบนเซิรฟ์เวอร์ โดยใช้ภาษาคอมมอนเกตเวย์อินเตอร์เฟส และการเขียนโปรแกรมบนไคล์แอนท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)