หลักสูตรการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร


ผู้สอน
Admin adcet PSU Thanaporn
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสวิชา
70663

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PSU

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและปัจจัยการเสื่อมเสียของอาหารประเภทต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เทคนิคการประเมินทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาสัมผัส โดยเน้นการออกแบบการทดลองเพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาสินค้า

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเสื่อมเสียของอาหารประเภทต่างๆ
  2. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ทั้งในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
  4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการประเมินทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสใน การทดสอบอายุการเก็บรักษา

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ จำลองสถานการณ์ แบบฝึกหัด (Online & Onsite) และแบบทดสอบ

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้: เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books