วท 6001212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม(อังคาร-เช้า-2-66-ปกติ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม(อังคาร-เช้า-2-66-ปกติ)

รหัสวิชา
70829

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสท์ไบนารีทรี อัลกอริทึมพี้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำ หลักแบบต่างๆ การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books