การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์


ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์

รหัสวิชา
70833

รหัสวิชาของสถานศึกษา
416309

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายวิชา

การพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่กำหนดด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ บนพื้นฐานของความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงออกแบบ เช่น การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์กร การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือตามความสนใจของนักศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books