การบัญชีชั้นกลาง 1 วันพฤหัสบดี


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 1 วันพฤหัสบดี

รหัสวิชา
70844

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

..ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรูู้และการวัด มูลค่าของสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของ สินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books