ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนจำนวน 15 คน