Thai3

เพลินพิศ พร้อมญาติ

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 1