ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2566


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 24 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

รหัสวิชา
70947

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ED 5601

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นจากเครือข่ายการเรียนรู้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books