EC 1418 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2/66


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 16 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 1418 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2/66

รหัสวิชา
70950

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ธรรมชาติ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย มีรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบททางสังคมพหุวัฒนธรรม หลักการและวิธีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ บทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย ออกแบบและทดลองปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books