EC 3501 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานศึกษาและชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2/266


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 3501 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานศึกษาและชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2/266

รหัสวิชา
70951

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย บทบาทและอิทธิพลของผู้ปกครองกับชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ออกแบบกิจกรรมและแบบประเมินเพื่อทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ในท้องถิ่น ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการสะท้อนคิด และประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบโปรแกรมทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ต่อเนื่อง ทันสมัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books