จันทร์ 8.30 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา ED306


ผู้สอน
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จันทร์ 8.30 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา ED306

รหัสวิชา
70968

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EEL0309

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา การออกแบบและฝึกปฎิบัติการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของศิลปะ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบงานทัศนศิลป์ การฝึกปฎิบัติการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ความหมายและความสำคัญของนาฎศิลป์ การละคร นาฎศิลป์ไทย การละเล่นพื้นบ้าน การจัดการแสดงกิจกรรมนาฎศิลป์และการแสดงสำหรับเด็กประถมศึกษา การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ การเลือกใช้ดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ องค์ประกอบของดนตรีสำหรับเด็ก พัฒนาการด้านดนตรีของเด็กประถมศึกษา สภาพการเรียนการสอนของเด็กไทยในปัจจุบัน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books