เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CI1001/CS101 Term 56/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบการจัดการชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 56/1

วิชา CI1001  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Computer and Information Technology)

และ วิชา CS101  คอมพิวเตอร์และการประมวลผลสารสนเทศ  (Computer and Information Processing)

คำอธิบายรายวิชา

  ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและการป้องกัน กฎหมายและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ / เนื้อหารายวิชา

  1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  2.  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  3.  ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์

  4.  ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  5.  ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน

  6.  ข้อมูลและการจัดการข้อมูล

  7.  การเขียนผังงาน

  8.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  9.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  10.  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  11.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  12.  จริยธรรมและความปลอดภัย

การวัดและประเมินผล

  การวัดผลระหว่างภาค :  20% (งานมอบประจำภาคเรียน)

  การวัดผลกลางภาค :  40%

  การวัดผลปลายภาค :  40%

ตำราและเอกสารหลัก

  วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง.  2552.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.