LMS 6201 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 🍒🍋 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรูั (2-2566)


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
LMS 6201 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 🍒🍋 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรูั (2-2566)

รหัสวิชา
71008

รหัสวิชาของสถานศึกษา
LMS 6201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

การแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางการศึกษา และจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การใช้สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books