home460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)
person
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

ผู้สอน
ณัฐพล เจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7104

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เวลาเรียน : sec. 01

วันอังคาร เวลา 09.00 - 10.20 น. ห้องประชุม วจก. และ 

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.20 น. ห้องประชุม วจก.

ผู้สอน : อ.ณัฐพล เจริญ  E-Mail : nattapol.c@psu.ac.th 

สังเขปวิชา

    ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการใ้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ  และการควบคุม

วัตถุประสงค์รายวิชา

    เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้วนักศึกษาควรมีความสามารถดังต่อไปนี้

1.  รู้และเข้าใจในกระบวนการของการจัดการพร้อมทั้งความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าที่งาน

2.  รู้และเข้าใจทฤษฎีที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดการ

3.  รู้และเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร

4.  สามารถตระหนักได้ถึงความสำคัญของเป้าหมายองค์การ

5.  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)