เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เวลาเรียน : sec. 01

วันอังคาร เวลา 09.00 - 10.20 น. ห้องประชุม วจก. และ 

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.20 น. ห้องประชุม วจก.

ผู้สอน : อ.ณัฐพล เจริญ  E-Mail : [email protected] 

สังเขปวิชา

    ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการใ้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ  และการควบคุม

วัตถุประสงค์รายวิชา

    เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้วนักศึกษาควรมีความสามารถดังต่อไปนี้

1.  รู้และเข้าใจในกระบวนการของการจัดการพร้อมทั้งความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าที่งาน

2.  รู้และเข้าใจทฤษฎีที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดการ

3.  รู้และเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร

4.  สามารถตระหนักได้ถึงความสำคัญของเป้าหมายองค์การ

5.  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล