66-2 4962801-64 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข [ภาค ปกติ]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
66-2 4962801-64 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข [ภาค ปกติ]

รหัสวิชา
71045

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

4953502-60 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข Statistics and Indicators for Public Health 2(2-0-4) เป็นรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) หมวดวิชาเฉพาะ /2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของหลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข เครื่องชี้วัดทางสุขภาพ คุณสมบัติของเครื่องชี้วัดที่ดี แหล่งข้อมูลในการหาตัวชี้วัดทางภาวะสุขภาพ คำนิยามสถิติชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข ทัศนะใหม่สำหรับดัชนีชี้วัดสุขภาพ และตัวอย่าง ตัวบ่งชี้สุขภาพของชุมชน

Definitions and importance of statistics and indicators for public health, health indicators, features of good indicators, sources of indicators for health status definition of biostatistics in public health, new health indicators, and examples of health indicators in community health.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books