เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

268-201-01 Development Psychology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยา ชั้นปีที่1 

เรียนรู้พัฒนาการและการเจริญเติบโต หลักการและวิธีการศึกษาพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา บทบาทของครู ครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือเด็ก ในการพัฒนา