ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

268-201-01 Development Psychology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7106

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยา ชั้นปีที่1 

เรียนรู้พัฒนาการและการเจริญเติบโต หลักการและวิธีการศึกษาพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา บทบาทของครู ครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือเด็ก ในการพัฒนา