441-308 Business Research Methodology ภาคการศึกษาที่ 2/2566


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-308 Business Research Methodology ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รหัสวิชา
71064

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-308

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books