434-313 INDEPENDENT STUDY 1


ผู้สอน
Assoc.Prof. Awang LANUI
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
434-313 INDEPENDENT STUDY 1

รหัสวิชา
71067

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐกิจในพัฒนาโครงร่างการศึกษาอิสระในระดับปริญญาตรี

Application of economic concepts in developing research proposal at the bachelor’s degree levels


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books