855-223 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ และพอลิเมอร์ (STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIOPOLYMER AND POLYMER)-2/66


ผู้สอน
PONUSA JITPHUTHI
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-223 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ และพอลิเมอร์ (STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIOPOLYMER AND POLYMER)-2/66

รหัสวิชา
71073

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ การสังเคราะห์ น้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้างโมเลกุล ลักษณะทางเคมี ลักษณะทางฟิสิกส์และเคมีเชิงฟิสิกส์ สมบัติ การทดสอบสมบัติ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ สมบัติทางเคมีและเคมีกายภาพ สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางรีโอโลยี และสมบัติทางชีวภาพ การเลือกและการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ Fundamental of polymer material and biopolymer; synthesis; molecular weight and molecular structure; chemical; physical and physicochemical characteristics; properties; testing and structure-property relationships including chemical and physicochemical, physical, mechanical, rheological and biological properties; selection and use of biopolymer and polymer material


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books