INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-661M


ผู้สอน
Dr. Thongrob Auxsorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-661M

รหัสวิชา
71083

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจํา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในปัจจุบัน หลักการและการ ฝึกหัดด้านการบริหารระบบ การใช้เครื่องมือในการบริหารและดูแลรักษาระบบ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

- เพื่อให้มีความรู้ในหลักการทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และโครงสร้างคอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

- เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

- เพื่อให้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างของระบบจัดการของคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ทราบถึงหลักการทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ระบบจัดการและควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษารายวิชาในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books