ITM240 ระบบเครือข่ายและความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-663TU


ผู้สอน
Dr. Thongrob Auxsorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ITM240 ระบบเครือข่ายและความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-663TU

รหัสวิชา
71087

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

นโยบายและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ การประกันความแม่นยำถูกต้องของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส สำรวจสภาพปัญหาด้านความมั่นคงในสภาพแวดล้อมของสารสนเทศรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันและการกู้คืนระบบสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการเจาะระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books