ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมด้วยตนเอง