homeHuman Resource Management 02
person
Human Resource Management 02

ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Human Resource Management 02

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7113

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การประเมินผลงาน  การเลื่อนตำแหน่ง  การสับเปลี่ยน การย้ายงาน  การลงโทษ การเลิกจ้าง  การเจรจาต่อรอง  แรงงานสัมพันธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)