2/66 พันธุศาสตร์


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/66 พันธุศาสตร์

รหัสวิชา
71151

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BIOL2601

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายวิชา

หลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การท างานและการควบคุมการ แสดงออกของจีน จีนกับการก าหนดลักษณะสิ่งมีชีวิต การกลายระดับจีนและ โครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books