Co-curricular Activities 02 (LCB/วทก) PSU Surat

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม  จิตสำนึกสาธารณะ  การทำงานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา