ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Co-curricular Activities 02 (LCB/วทก) PSU Surat


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7116

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม  จิตสำนึกสาธารณะ  การทำงานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา