homeCo-curricular Activities 03 (เทคโนฯ 1) PSU Surat
personperson_add
Co-curricular Activities 03 (เทคโนฯ 1) PSU Surat

ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Co-curricular Activities 03 (เทคโนฯ 1) PSU Surat

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7117

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม  จิตสำนึกสาธารณะ  การทำงานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)