GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (นิติศาสตร์)


ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (นิติศาสตร์)

รหัสวิชา
71199

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การใช้แหล่งสารสนเทศ ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมิน สารสนเทศ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การรู้เท่าทันสื่อ การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นำเสนอสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books