183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 183410 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา (Engineering Economy for Civil Engineers) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/56