183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 183410 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา (Engineering Economy for Civil Engineers) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/56