home183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56
personperson_add
183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

ผู้สอน
ผศ.ดร. กวิน ตันติเสวี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7125

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 183410 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา (Engineering Economy for Civil Engineers) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/56


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)