เทคโนโลยีสื่อเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล G101 เทอม 2-2566


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสื่อเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล G101 เทอม 2-2566

รหัสวิชา
71309

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ITDI1701

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายวิชา

แนวคิดหลักในการออกแบบต่างๆ การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว และแนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดสร้างมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง และแอนิเมชัน การประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ศึกษาเกี่ยวกับ การผลิตสื่อดิจิทัล การแปลงข้อมูลสื่อให้อยู่ในรูปดิจิทัล การตัดต่อ หรือแก้ไข ข้อมูลสื่อ และการนำข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ ทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ข้อดีของสื่อระบบดิจิทัล ข้อเสียของสื่อระบบดิจิทัล รูปแบบการใช้งานสื่อดิจิทัล เช่น บันเทิง นำเสนองาน ประชาสัมพันธ์ การศึกษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัล เช่น กล้องถ่ายสื่อระบบดิจิทัล และซอฟต์แวร์ใช้ในการตัดต่อต่างๆ และอื่นๆ ขั้นตอนการผลิตสื่อดิจิทัล ซึ่งได้แก่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตหรือถ่ายทำ และขั้นตอนหลังการผลิต และกฏหมายและจริยธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books