Transformers (เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางปี 2 และปี3